تیم پشتیانی و فنی باتجربه کانفی نت در هر ساعت شبانه روز و در تمامی سرویس ها، پاسخگوی مشتریان گرامی می باشد.

الوند
تومان 50 هزار
 • 30 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
اقتصادی
سهند
تومان 80 هزار
 • 50 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
سبلان
تومان 140 هزار
 • 100 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
تفتان
تومان 230 هزار
 • 200 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
بیستون
تومان 380 هزار
 • 350 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
دالاهو
تومان 470 هزار
 • 500 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
دنا
تومان 650 هزار
 • 750 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
زاگرس
تومان 790 هزار
 • 1000 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
اوشیدا
تومان 900 هزار
 • 1500 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
دماوند
تومان 1 میلیون
 • 2000 کاربر همزمان
 • حداکثر 3 ویدیو فعال
ارس
تومان 60 هزار
 • 5 کاربر همزمان
 • 5GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
اروند
تومان 100 هزار
 • 15 کاربر همزمان
 • 10GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
محبوب
کارون
تومان 170 هزار
 • 30 کاربر همزمان
 • 20GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
کرخه
تومان 230 هزار
 • 45 کاربر همزمان
 • 30GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
هیرمند
تومان 300 هزار
 • 60 کاربر همزمان
 • 40GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
هرمز
تومان 650 هزار
 • 50 کاربر همزمان
 • 40GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
پر فروش
هنگام
تومان 850 هزار
 • 100 کاربر همزمان
 • 60GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
کاسپین
تومان 1 میلیون
 • 200 کاربر همزمان
 • 80GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
هامون
تومان 1100 میلیون
 • 300 کاربر همزمان
 • 120GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود
شهداد
تومان 1200 میلیون
 • 400 کاربر همزمان
 • 180GB فضای ذخیره
 • جلسات نامحدود